• پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی

  حاصل همکاری دانشجویان طراحی دانشگاه هاروارد با معماران OFIS، طراحی یک پناهگاه برای کوهنوردان کوه Skuta واقع در اسلوونی است. طرح ارائه داده شده مطابق با معماری بومی منطقه می‌باشد. تیم طراحی در اجرای پروژه از مهندسین AKT II کمک گرفتند تا از جنبه مقاومت و ایمنی خیالی آسوده داشته باشند زیرا ساختمان می‌بایست در برابر شرایط سخت کوهستان مانند بادهای شدید، برف‌های سنگین و ریزش کوه مقاوم باشد.

  گالری عکس 1 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 2 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  این پناهگاه جدید، جایگزین یک اردوگاه ۵۰ ساله شد. شکل بیرونی پناهگاه و انتخاب سنجیده مصالح، جوابگوی شرایط سخت کوهستانی است و در عین حال از نمایی فوق‌العاده جذاب نیز  برخوردار می‌باشد. پناهگاهی که طرح آن را Fredrick Kim، Katie Macdonald و Erin Pellegrino از بین نقشه‌های مختلف ارائه شده توسط دانشجویان هاروارد، انتخاب کردند.

  گالری عکس 3 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  بنا به سه قسمت جداگانه تقسیم شده است. اولین قسمت، انبار و محلی برای آماده کردن غذا می‌باشد؛ در قسمت دوم کوهنوردان می‌توانند استراحت کنند یا به گفت‌وگو بنشینند و آخرین فضا نیز با تخت‌های چندطبقه مجهز شده است. پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ پناهگاه، نمایی چشمگیر از دره و کوه‌های اطراف را به نمایش می‌گذارند.

  گالری عکس 4 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  برای اینکه در نظم و نمای کوه اختلال ایجاد نشود؛ هر سه قسمت پناهگاه را با پیچ به هم وصل کرده‌اند. این در حالیست که پروسه انتقال و نصب پناهگاه، فقط در یک روز انجام شد.

  گالری عکس 5 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 6 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 7 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 8 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 9 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 10 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 11 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 12 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 13 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 14 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 15 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 16 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 17 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 18 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 19 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 20 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 21 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 22 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 23 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 24 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 25 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 26 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 27 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 28 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 29 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی

  گالری عکس 30 پناهگاهی برای کوهنوردان در کوه Skuta اسلوونی عکس طراحی پناهگاه عکس طراحی کمپ عکس طراحی نما عکس گروه معماری عکس معماری اروپا عکس معماری اسلوونی


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *