نویسندگان مساحت

نویسندگان مساحت شامل تیمی از افراد توانمند، هماهنگ با دانش روز معماری و مطابق با نیاز کاربران، با سبک های نگارش و ویرایش نوین می باشد که از نقاط مختلف با مساحت همکاری می کنند. مطالب ارائه شده در مساحت بر اساس میزان نوآوری در زمینه معماری، صنعت ساختمان و طرح های چالش برانگیز و با انتخاب تیمی حرفه ای و خلاق از مجرب ترین و حرفه ای ترین افراد در معماری برگزیده می شود. آیا مطلبی دارید که بخواهید در مساحت منتشر کنید؟ مساحت پذیرای طرح ها، ایده ها و کارهای جدید و ارزشمندست، بنابراین شما هم می توانید نویسنده مساحت باشید…

[شما هم می توانید نویسنده مساحت باشید…]