• زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن

  حدید، طرح اینستالیشن را الهام شده از کلکسیون جواهرات می داند و در ادامه گفت: این طرح به انسجام و زیبایی سیستم های طبیعی اشاره می کند و متأثر از روانی زبان معماری خودم است. همکاری با جرج جنسن، این فرصت را برای ما فراهم کرد تا ایده هایمان را در مقیاس های مختلف و از طریق رسانه های گوناگون بیان کنیم. نقطه شروع کار ما، پیوند خانه طراحی جرج جنسن با طبیعت بود. نوعی وحدت ذاتی در ساختارهای ارگانیکی که در طبیعت یافت می شوند؛ وجود دارد و ما همواره در خلق محیط به انسجام سیستم های طبیعی نگاه می کنیم. چالش پیش روی ما، تعبیر تاریخ غنی و سنت طراحی جرج جنسن به چیزهای نو بود.

  گالری عکس 1 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  فرم اینستالیشن معماری حدید، تحت تأثیر جواهراتی است که امسال برای Baselworld طراحی کرده بود. این کلکسیون از پنج انگشتر و سه النگو تشکیل شده که از جنس نقره و رودیوم سیاه هستند و با الماس های سیاه تزئین شده اند. دیوید چو، رئیس و مدیر خلاق موسسه جرج جنسن از ادامه همکاری با طراحان ژرف اندیش ابراز خوشحالی کرد. چو معتقد است که تأثیر بصری اینستالیشن حدید، فضا و زیبایی نمایش جواهرات را دگرگون کرده است.

  گالری عکس 2 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 3 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 4 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 5 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 6 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 7 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 8 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 9 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 10 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 11 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 12 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 13 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 14 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 15 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 16 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 17 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 18 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 19 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 20 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 21 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 22 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 23 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 24 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 25 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 26 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 27 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک

  گالری عکس 28 زاها حدید و طراحی اینستالیشنی برای خانه طراحی جرج جنسن عکس اینستالیشن عکس زاها حدید عکس طراحی منحصر به فرد عکس معماری ارگانیک عکس معماری داخلی عکس معماری دانمارک


نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *