معماری مریلند

  • آمفی‌تئاتر پارک Merriweather

    ۱۲ سپتامبر، روز افتتاح آمفی‌تئاتر پارک Merriweather ایالت مریلند بود. استودیو هنری و معماری نیویورکی Marc Fornes/Theverymany مسئول اجرای این پروژه و هدف اصلی آن‌ها ایجاد فضایی بود که در کنار کارایی‌های رسمی، نقش یک فضای عمومی تفریحی را نیز داشته باشد. برای مشاهده نتیجه کار این گروه معماری با مساحت همراه شوید. معماری مریلند