معماری شرکت

  • ساختمان اداری dropbox، ساختمانی انرژی زا

    شرکتهای architechre boor bridges و geremia interior design ساختمانی اداری با اتاق هایی انرژی زا و مشترک برای شرکت نوپا dropbox طراحی کردند؛ طراحی به صورت کانتینری بزرگ که مساحت آن 70000 فوت مربع است. این نوع طراحی، فضاهای کاربردی، فضاهای سبز و امکان تغییر وسایل و مبلمان را به حداکثر رسانده است. برای مشاهده ی این فضای لذت بخش با مساحت همراه شوید. معماری شرکت