معماری اروپا

معماری اروپا و تاریخچه معماری اروپا بر اساس شیوه معماری اروپایی قرن 12 تا 16 یا معماری اروپا در قرون وسطی و معماری رنسانس در انواع سبک های معماری از گذشته تا به حال و معماری کلیساها بر مبنای سبکی در معماری اروپا و بررسی معماری اروپا از جمله معماری رومی و معماری یونان با توجه به سبک های معماری معاصر غرب و تفاوت معماری اروپا با معماری سایر نقاط جهان