طراحی فضای آموزشی

  • طراحی و بازسازی مدرسه Burntwood لندن

    تعلیم و تربیت یک کودک نیازمند امکانات کافی است؛ چه در رابطه با تحصیل و انضباط باشد و چه سرگرمی و بازی. محیط پیرامون نقش به سزایی در شکل گیری ذهن و شخصیت کودک ایفا می کند. ترکیب متعادلی از گذشته و حال، ساختن و ویران کردن، طبیعی و مصنوعی و نظم و بازی، مدرسه Burntwood لندن را به فضایی مناسب تبدیل کرده است. Allford Hall Morris طراح این مدرسه است. برای مشاهده ی حاصل کار این طراح مطرح بریتانیایی با مساحت همراه شوید. طراحی فضای آموزشی