طراحی خوابگاه

  • خوابگاه دانشجویی G27 در برلین

    هر دو فضاهای عمومی و خصوصی خوابگاه دانشجویی G27 در یک مجموعه صنعتی آلمانی قدیمی قرار دارند. پروژه ساخت این خوابگاه در برلین به شرکت Macro Sea (ماکرو سی) سپرده شده بود که در نهایت طرحی ساده و دلپسند تحویل دادند. با مساحت همراه شوید تا نگاهی به این خوابگاه دانشجویی بیاندازیم. طراحی خوابگاه