دسته: رویدادها


  • فراخوان هشتمین جایزه معماری داخلی ایران

    دبیرخانه ی مسابقه جایزه معماری داخلی ایران

    دبیرخانه ی مسابقه جایزه معماری داخلی ایران، پروژه های مختلف را در مقیاس های گوناگون، منطبق با شرایط و مدارک درخواستی، در یافت نموده و در جایزه با تعاریف و معیارهای داوری شرکت می دهد.